Dars tahlillari va ularni amaliyotga qo`llash

Dars kuzatish va tahlil qilish orqali o`quvchilarning umumiy tayyorgarligi, bilim olishdagi faoliyati, o`quv faniga bo`lgan qiziqishi, diqqat bilan ishlashi, matn, xarita, jadval, asboblar bilan mustaqil ishlay bilishi, o`qituvchiga bo`lgan munosabati aniqlanadi. Shu bilan birga o`qituvchining faoliyati ham tahlil qilinadi. Chunonchi, o`qituvchining o`quv dasturi materiallarini bilish darajasi, yangi mavzuni tushuntirish jarayonida asosiy fikrni ajratib olishi, ilmiylik va soddalik, ko`rgazmalilik tamoyillariga rioya qilishi, dars maqsadini to`g`ri qo`yishi, dars jarayonini to`g`ri rejalashtirishi, darsda hamkorlikka erisha olishi, bilim va ko`nikmalarni o`zlashtirishni nazorat etishi, o`quvchilar bilan yakka va jamoada ishlashni tashkil eta bilishi, dars mobaynida vaqtdan unumli foydalanishi va pedagogik muomala madaniyatini egallaganlik darajasi kabi jihatlar inobatga olinadi.

 

O`qituvchining darsini bir necha marta kuzatish va tahlil qilish, uning pedagogik mahorati, ish tizimi, o`quvchilarining o`zlashtirishi, bilim darajasi kabi sohaviy va kasbiy layoqati yuzasidan xulosa chiqarish imkonini beradi.

 

Ta`kidlash joizki, umumiy o`rta ta`lim maktab o`qituvchilarining darslarini tahlil qilishda  ko`pincha kuzatuvchilar darsga yaxlit tizim sifatida qaramay ko`proq tashqi jihatlariga baho beradilar, darsning mazmun-mohiyati xususida yuzaki mulohaza yuritadilar. Shuningdek, dars tahlilida o`qituvchining ko`rsatmali qo`llanmadan foydalanishi, didaktik kartochkalar bilan ishlashi va hokazolar aytiladi-yu, ammo ulardan nima maqsadda, qaysi vaziyatda foydalanilgani, qanchalik samara berganligi, vaqt taqsimotiga to`g`ri amal qilinganligi, o`quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan-olmaganligi kabi masalalar to`g`risida fikr yuritilmaydi. Bundan tashqari yana bir jiddiy kamchilik o`qituvchining o`zini o`zi tahlil qilishiga e`tibor qaratmaslikdir. O`zini-o`zi tahlil qilish tamoyili o`qituvchining o`z faoliyatidagi yutuq va kamchiliklarini aniqlash va  bartaraf etishga oid   maqsadli yo`lni belgilab olishiga asos bo`ladi. O`qituvchilar aksariyat hollarda dars jarayonida quyidagi xato va kamchiliklarga yo`l qo`yadilar. Jumladan:

 • dars maqsadi bilan o`quvchilarni tanishtirmaslik;
 • interfaol metodlardan samarasiz foydalanish;
 • dars jarayonida barcha o`quvchilarning ishtirokini ta`minlay olmaslik;
 • o`quvchilar bilan yakka va jamoa  tartibda ishlashga erisha olmaslik;
 • o`quvchilarning mustaqil ishlashini ta`minlamaslik.
 • o`quvchilar bajargan ishlarini vaqtida baholamaslik;
 • o`qituvchi nutqining ravon ta`sirchan emasligi;
 • mavzuni amaliyot bilan bog`lab tushuntirmaslik;
 • mavzuni ilmiy va amaliy nuqtai nazardan tushuntirishga e`tibor bermaslik;
 • sinf doskasi, darslik, o`quvchi daftari, qo`shimcha adabiyotlardan foydalanishning tizimli  yo`lga qo`yilmaganligi;
 • O`quvchilarga beriladigan savollarning muammoli tarzda  tuzilmaganligi kabilar.

Darslar  aniq maqsad asosida kuzatilishi  va tahlil qilinishi lozim. Shundagina natijasi  samarali bo`ladi va o`quv jarayoni yuzasidan aniq xulosa chiqarish imkonini beradi.    Dars tahlilida tizimsizlik, aniq bir maqsadning yo`qligi, darsga tasodifan qatnashish, darsni chuqur tahlil qila olmaslik, o`qituvchiga amaliy yordam ko`rsata olmaslik  esa darslar sifatining va saviyasining pasayib ketishiga olib keladi.

 

Darslarni tahlil qilish faqatgina metodik ahamiyatga ega bo`lmay, balki maktabda o`quv-tarbiya jarayoniga rahbarlik va nazoratning muhim shakllaridan biridir. O`qituvchi  darsini kuzatish va tahlil qilish amaliyotining tizimli amalga oshirilishi darslarni qiyoslash va yo`l qo`yilgan xatolarning bartaraf etilganligini aniqlash imkoniyatini beradi. O`qituvchilarning  o`zaro dars kuzatishi tajriba almashinuv jarayoni bo`lib, dars  o`tayotgan o`qituvchi bor mahoratini ishga solib, yuqori ishchanlik bilan faoliyat ko`rsatsa, tahlil qiluvchi o`qituvchi esa taklif va mulohazalar berish orqali tajribasini boyitadi,  metodik malakasini oshiradi.

 

Dars tahlili o`quv  mashg`ulotini kuzatish, o`rganish shaklida olib boriladi. Shu o`rinda savol tug`iladi. O`qituvchining darsi kim tomonidan kuzatilishi lozim? Qanday maqsad bilan kuzatiladi va tahlil qilinadi? O`qituvchining darsi  viloyat XTB, tuman, xalq ta`limi bo`limi, ta`lim muassasalari rahbarlari, xodimlari, metodistlar va  o`qituvchilar tomonida kuzatiladi va tahlil qilinadi.

 

Buning uchun, eng avvalo, darsga kirishdan  maqsad nimadan iborat ekanligini aniqlab olish zarur. Dars quyidagi maqsadda kuzatiladi va tahlil qilinadi:

 • ta`lim va tarbiya jarayoni  sifatini aniqlash;
 • o`qituvchining pedagogik mahoratini oshirishga yordam berish;
 • ilg`or ish usullari va metodlarini  o`rganish va ommalashtirish;
 • o`qituvchilarning o`zaro tajriba almashishi;
 • o`quvchilarning bilimi va tarbiyalanganlik darajasini aniqlash;
 • ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshirish;
 • o`quvchilarning bilish faoliyatini o`rganish;
 • dars jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo`lgan xato va kamchiliklarning oldini olish, o`qituvchiga amaliy  va metodik yordam ko`rsatish;
 • ta`lim-tarbiya jarayonida o`quvchilar psixologik xususiyatlarini   o`ziga xosligini e`tiborga olish;
 • darsda o`quvchilarni faollashtirish va mavzuni o`zlashtirishlarini e`tiborga olinganligi.

Dars — o`quv jarayonining juda ko`p ta`lim-tarbiya qirralarini hal qiluvchi asos hisoblanadi. Shunga ko`ra darsni kuzatuvchi va  tahlil qiluvchilardan maxsus tayyorgarlik ko`rish talab etiladi.

Darsni tahlil qilish quyidagi  bosqichlarda amalga oshiriladi.

1.Darsni kuzatishga tayyorgarlik.

2.Darsning borishini kuzatish.

3.O`z-o`zini tahlil qilishni ta`minlash.

4.Dars tahlili va takliflar berish.

 

Darsni  tahlil qilishda quyidagilarga e`tibor qaratish tavsiya etiladi.

 1. Darsni kuzatishdan oldingi   tayyorgarlik:
 • dars kuzatishdan ko`zlanayotgan maqsad va vazifalarni shakllantirish;
 • kuzatiladigan darsni aniq belgilab olish;
 • dars kuzatish tuzilmasini tayyorlash;
 • kerakli materiallarni tayyorlash; o`qituvchi bilan suhbatlashish.
 1.  Darsning maqsadlarini tahlil qilishda:
 • o`quv fani va mavzuning o`ziga  xos tomonlari, o`quvchilar yoshi va bilim darajasi e`tiborga olingan holda ta`lim-tarbiya maqsadining to`g`ri va asosli qo`yilganligi;
 • o`quvchilarning tayyorgarligi, o`rganilayotgan mavzu bo`yicha darslar tizimidagi aynan shu darsning o`rnini hisobga olgan holda maqsad qo`yilishining to`g`riligi va asoslanganligi;
 • dars asosiy g`oyasining to`g`ri qo`yilishi va  o`quvchilarga  maqsadning yetkazilishi, maqsadga erishish darajasi.
 1. Dars tuzilmasi va darsning tashkil qilinishini tahlil qilishda:
 • dars tuzilmasining dars maqsadlariga mosligi;.
 • darsning turi, strukturasining puxta o`ylanganligi;
 • dars bosqichlarining mantiqiy ketma- ketliligi va bir- biri bilan bog`liqligi;
 • dars bosqichlari uchun vaqtning to`g`ri taqsimlanganligi;
 • o`qitish shakllarining to`g`ri tanlanganligi;
 • dars rejasining mavjudligi va uning o`qituvchi tomonidan bajarilishini tashkil qilish;
 • dars jihozlari. O`qituvchi va o`quvchilarning mehnatini unumli tashkil qilish.
 1. Dars mazmunini tahlil qilishda.
 • dars mazmunining Davlat ta`lim standarti talablariga mosligi;
 • materiallarning ishonchliligi, to`liqligi, tushunarliligi;
 • bayon qilinayotgan materialning ilmiy darajasi;
 • darsning tarbiyaviy yo`nalishi, ta`limiy ta`sir darajasi;
 • darsni hayot, mehnat tarbiyasi va kasbga yo`naltirish bilan bog`lash;
 • o`quvchilar tomonidan yangi bilimlarni qabul qilishdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish;
 • yangi materialning asosiy g`oyasini ajratish. Yangi tushunchalarni shakllantirish. Tayanch bilimlarning muhimligini ko`rsatish.
 1. O`quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil qilish
 • Mashq va topshiriqlarning xususiyatlari, mustaqil ishlarning turlari, murakkablik darajasi, o`quvchilar tayyorgarlik darajasining hisobga olinganligi;
 • o`qituvchi tomonidan tushuntirish ishlarining olib borilishi;
 • o`qituvchining yordami. Yangi materialning o`zlashtirilganlik darajasi;
 • yangi mavzuning oldingi mavzular bilan bog`langanligi. Takrorlash (tashkil qilish, shakllari, usullari, hajmi).
 1. Dars o`tish metodikasini tahlil qilish

O`qitishning metod, vosita  va usullarini tanlashda o`quv materialining mazmuniga, dars maqsadlariga, sinfning imkoniyatlariga mos tanlanganligi va asoslanganligi. O`qituvchi tomonidan darsning har bir bosqichida metod, usullarni to`g`ri qo`llaganligi, ishlatilayotgan metod va usullarning xilma- xilligi. Ko`rgazmali qurollar, tarqatma materiallar, texnika vositalaridan samarali foydalanilganligi. O`qituvchining metodik qurollanganligini  va pedagogik texnikasini baholash.

 

 1. O`quvchilarning  darsdagi intizomi va ish faoliyatini  tahlil qilish

Sinfga umumiy baho berish.  Sinfning diqqati va faolligi. Fanga bo`lgan qiziqishi. O`quvchilarning dars bosqichlaridagi layoqati.

O`quvchilarning mustaqil o`quv faoliyatini tashkil qilish. O`quv faoliyati shakllaridan foydalanishning samaradorligi va maqsadga muvofiqligini baholash. Umumta`lim va maxsus ko`nikma hamda malakalarni shakllantirish. Yagona talablarning bajarilishi. Iqtidorli va qoloq o`quvchilar bilan yakka tartibda ishlash. Umumiy va yakka ishlash  faoliyatni birgalikda olib borish. Sinfning intizomi va intizomni saqlash usullari.

 

 1. O`qituvchining o`quvchilar bilan muloqati.

Pedagogik etikasi, nutqi, ahloqiy va psixolagik iqlimning tashkil etilishi.

 

 1. O`quvchilar bilimini baholash

O`kuvchilarga berilgan bilim, ko`nikma va malakaning sifati. Mustahkam va chuqur bilim berilishi.Т’oya va materiallarning asosiy tomonlarini ko`rsata olishi, amaliy ko`nikmalarning egallaganlik darajasi.

Tekshirish turlari.  Baholarning jamlanganligi.

 

 1. Uy vazifasini tahlil qilish

Uy vazifasini berishdan maqsad va hajmi.  Sinfda bajarilgan ish bilan uyga berilgan vazifaning hajmi.  Uyga berilgan vazifaning xususiyati (ijodiy, takrorlash, mustahkamlash, rivojlantirish),  uy vazifasini berishda o`qituvchining izohi.

 

Darsni tahlil qilishni  quyidagi turlarga   bo`lish mumkin:

 1. Ilmiy tahlil.
 2. Psixologik tahlil.
 3. Metodik  tahlil.
 4. Didaktik  tahlil.
 5. Umumpedagogik  tahlil.

 

Ilmiy tahlil-berilayotgan bilimlarning  ilmiy –nazariy  jihatini, o`quvchi  bajarayotgan  mustaqil ishning maqsadga muvofiqligini  aniqlash    demakdir .

Dars  kuzatuvchi har bir   rahbar darsning  ilmiy  tahlilida  asosan  quyidagilarga  e`tibor berishi maqsadga  muvofiq bo`ladi :

 1.  O`qituvchining  ilmiy  jihatdan (o`zi  mutaxassis bo`lgan fanni ilmiy  asosda  chuqur bilishi ) qurollanganligi.
 2.  Shu  kungi darsga  ilmiy  jihatdan  tayyorgarlik  holati.
 3.  O`z  mutaxassisligiga oid  eng  yangi ilmiy –nazariy axborotlar bilan qurollanib  borishi.
 4. Dars jarayonida  ilmiy  qoida va ta`riflarning to`g`ri  bayon  etilishi  hamda  ilmiy  atamalarning  o`quvchilarga  singdirib borilishi.
 5. Darsda  ta`limning  o`ziga  xos  xususiyatlarining hisobga  olinishi.
 6.  Darslik  materiallarining  qo`shimcha adabiyot  materiallari  bilan boyitilishi.
 7. O`quvchi bajarayotgan  laboratoriya , amaliy  hamda  mustaqil  ishlarning  ilmiy  yo`nalish  bo`yicha maqsadga  muvofiqligi.
 8.  O`quvchilar  xulosasining  ilmiy  jihatdan  to`g`ri , qisqa  va mukammal bayon  etilishi  hamda   uni  o`qituvchi  tomonidan nazorat qilinishi.
 9.  Dars  davomida , yangi  mavzuni  bayon etish  jarayonida  ta`lim- tarbiya bilan  bog`lanishi.
 10. O`qituvchi  va o`quvchilarning  ilmiy nutq  madaniyati.

 

Metodik tahlil – o`qituvchining  dars  jarayonida  qo`llagan  usullarining  maqsadga  muvofiq  ekanligi  ta`limning turiga va o`ziga xos  xususiyatlariga  qarab  belgilanadi. O`quv  materiallarini  o`quvchilarga  bayon qilish  va tushuntirish     jarayonida  qo`llanilgan  usullarning  shu  materialga  mosligi  yoki  mos emasligi  metodik  tahlil   davomida  aniqlanadi.

 

Shuni alohida  ta`kidlash  lozimki, o`qituvchi  darsda  qo`llagan  usullarning  samaradorligi, rang-barangligi, namunaviyligi  uning  o`tgan, yangi  mavzu  materialini  o`quvchilarning  qay  darajada   o`zlashtirib  olganliklari bilan belgilanadi. Shu boisdan  har bir dars kuzatuvchi (o`qituvchi, direktor , ilmiy  bo`lim mudiri, inspektor yoki metodist ) dars  tahlilining bu turiga  alohida  e`tibor  bilan  qarashi kerak.

 

Dars metodlarini tahlil qilishda quyidagilarni  hisobga olish  maqsadga muvofiqdir:

 1. Dars  jarayonidagi  o`qituvchi  va o`quvchilar   faoliyatining  tashkiliy shakllariga  ko`ra:
 2. a)   hikoya  usuli;
 3. b)  og`zaki  bayon  usuli;
 4. v)  suhbat  usuli.

 

 1. O`quvchilarning  o`zlashtirishiga  ko`ra:
 2. a)   o`qituvchilarning  so`zlash  usuli;
 3. b)   ko`rsatmali qurollardan foydalanish  usuli;
 4. v)   darslik, konturli  karta, diagramma yoki  jadvallar  bilan  ishlash usuli;
 5. g)   laboratoriya asboblari  bilan ishlash usuli;
 6. d) texnika vositalaridan (informatika elektron hisoblash texnikasi, kinofilm, diafilm, radio, televizor kabilar) foydalanish  usuli;
 7. ye) sinf  doskasidan, geografiya, tarix yoki  zoologiyaga  tegishli  bo`lgan   turli  kartalardan  foydalanish  usuli  kabilar.

Didaktik  tahlil – ta`lim  turlari  samaradorligi  va uni  belgilovchi  qonunlar  va  qoidalarning  darsda  qanchalik  to`g`ri  hamda  mukammal  bajarilganligini  tahlil  qilish demakdir.

 

Darsni  didaktik jihatdan   tahlil qilishda  quyidagilarga  e`tibor  berish  o`rinli bo`ladi:

 1. O`qituvchi bayonining sinf  o`quvchilari  jamoasiga  to`la  tushunarli  bo`lishi  va bu  bayonning  izchil  ravishda  o`quvchi  ongiga  yetib borishi.
 2. O`qituvchi fikrining  ma`naviy-ma`rifiy  tarbiya  talabiga mos  bo`lganligi.
 3. Barcha o`quvchilarning  o`qituvchi  berayotgan  materialini  ongli ravishda  o`zlashtirishlari.
 4. O`qituvchi  bayonida  rivojlantiruvchi  va muammoli  ta`limning  mavjudligi.
 5. O`qituvchi  fikrining  izchiligi.
 6. Dars  jarayonida yoki yangi  mavzuni  bayon  qilishda  ko`rsatmali  qurollardan, tarqatma  materiallar  va texnika  vositalaridan  foydalanishning   maqsadga muvofiqligi yoki nomuvofiqligi.
 7. Ekskursiya, tajriba, laboratoriya  va amaliy  ishlarning  maqsadga yo`naltirilgan     holda  o`tishga  erishilganligi.
 8. Darslik bilan  ishlashning  to`g`ri bo`lishi.
 9. Misollarning  ta`lim-tarbiya   birligi  mazmunida  yo`nalishi.
 10. Darsni  ma`lum  bir  tizimda  olib borilishi  kabilar.

 

Umumiy  pedagogik  tahlil – darsdagi hamma jihatlarning qisqa va yengil ko`rinishidagi tahlilidir.

Darsni umumiy pedagogik jihatdan tahlil qilganda quyidagilarni hisobga olish maqsadga muvofiqdir:

 1. O`quv xonasi yoki  sinf xonasining  dars o`tishga  tayyorgarlik holati  (dars  jihozlari).
 2. O`quv xonasi yoki  sinf xonasining  sanitariya- gigiyena holati.
 3. Dars mavzusi  va uning  ta`limiy, tarbiyaviy maqsadi.
 4. O`qituvchining  mazkur darsga ilmiy-metodik va pedagogik  jihatdan  tayyorlanganligi    darajasi.
 5. O`qituvchining  darsni tashkil etish  va dars bosqichlaridan  to`g`ri  foydalanishi.
 6. O`qituvchining  o`quvchilarga  ta`lim –tarbiya  berishida  pedagogik  jihatdan  namunali  shaxs  darajasiga  ko`tarila  olganligi.
 7. O`quvchilar  bilimiga  qo`yiladigan  bahoning  adolatli  va  izohli bo`lishi.
 8. O`quvchilarning darsdagi faolligi,  intizomi,  mustaqil fikr yuritishi hamda mazkur  fan  asoslarini  o`zlashtirib  olganlik darajasi.
 9. O`quvchilarning   darsga  munosabati  va hurmat bilan  qarashi.
 10. O`qituvchining darsdagi  boshqaruvchilik roli  va ish  uslubi.
 11. O`qituvchining  dars mavzusini  ta`lim-  tarbiyaga  bog`lashi.
 12. Dars jarayonida  yoki yangi mavzuni  bayon  qilishda  o`lkashunoslik  materiallaridan   foydalanishi.
 13. Darsda  o`quvchilarning  sifat  o`zlashtirishi.
 14. O`qituvchining  darsdagi  ta`limiy  va tarbiyaviy  maqsadiga  to`liq  erisha olganligi.
 15. O`qituvchining  ilmiy, metodik va  umumpedagogik  jihatdan  yordamga ehtiyoji kabilar.

 

Darsni psixologik-pedagogik jihatdan tahlil qilish tizimi:

 1. Darsning aniq maqsad va vazifalarga bog`liq ravishda tuzilishiga psixologik baho berish.
 2. a) darsning mavzusi, maqsad va vazifalari:
 3. b) darsning tuzilishi va uning psixologik jihatdan maqsadga muvofiqligi.
 4. Darsning mazmuniga psixologik jihatdan baho berish:
 5. a) o`quv materiallarining sifati (tasvirlovchi, tushuntiruvchi, ko`rgazmalilik, aniqlik, mavhumlik va umumlashganlik darajasi);
 6. b) o`quvchining bilish faoliyatini rivojlantirish, o`quv axborotini idrok etishi (obrazli, og`zaki mantiqiy xotirani, xayoliy tafakkurni, hayotini). U qanday his-tuyg`ularni uyg`otadi?
 7. v) mazkur material o`quvchilar bilish faoliyatining yosh xususiyatlariga, ularning hayotiy tajribasi va bilimlari darajasiga mos kelishi;
 8. g) o`qituvchining murakkab o`quv materialini mazkur yoshdagi o`quvchilarning idrok etishi uchun qulay, tushunarli va qiziqarli uyushtirish (bayon qilishning ravshanligi va oddiyligi, yorqin misollar, o`xshatishlar, qiyoslashlarning mavjudligi, ko`rgazmali materiallardan foydalanishi, hayot bilan bog`lashi).
 9. d) o`rganilayotgan materialning tarbiyaviy ta`siri (axloqiy, estetik va h.k.). O`qituvchi uning tarbiyaviy imkoniyatlarini qay darajada amalga oshiradi?

 

4 344 мысли о “Dars tahlillari va ularni amaliyotga qo`llash”

 1. Уведомление: buy cialis generic online
 2. Уведомление: ciprofloxacin cost walmart
 3. Уведомление: lowest price on viagra
 4. Уведомление: albuterol inhaler
 5. Уведомление: can i buy naltrexone over the counter
 6. Уведомление: buy generic 100mg viagra online
 7. Уведомление: tylenol extra strength 500 mg
 8. Требуется забанить интернет-сайт мошенника или конкурента? Наша фирма поможет.
  Используем максимально эффективные технологии, испытанные не одним проектом:
  — Устраняем веб-ресурсы по каким угодно ключевым запросам.
  — 300000-400000 спамных беклинков.
  — Заспамленость основного емаила компании письмами регистраций на сомнительных ресурсах
  — Понижение позиций сайта в поисковиках по любым коммерческим ключам.
  — Используется секретная уникальная технология. Это известно лишь нашим экспертам. Десятилетний опыт работы.
  — Гарантия возврата денежных средств через три месяца.
  — Полный отчет.
  — Секретность нашей работы. Никто не сможет узнать про нашу деятельность.

  Стоимость услуги $50
  Полная отчётность.
  Оплата: Киви, Яндекс.Деньги, Bitcoin, Visa, MasterCard…
  Телегрм: @exrumer
  Whatssap: +7(906)5312155
  Skype: XRumer.pro
  маил: support@xrumer.cc

 9. Уведомление: cialis without a doctor prescription
 10. Уведомление: cheap cialis online
 11. Уведомление: best price viagra
 12. Уведомление: bimatoprost ophthalmic solution cost
 13. Инновационная платформа для инвестиций в недвижимость и цифровые активы для вашего будущего, зарегистрирована в Государственном реестре Грузии в городе Батуми. Мы предоставляем каждому человеку возможность инвестировать в цифровые активы перспективных проектов, владеть акциями этих компаний, инвестировать в строительство коммерческой и недвижимой недвижимости по всему миру от 1 квадратного метра с целью получения максимальной выгоды. Подробно о компании на сайте

 14. Уведомление: croatia viagra 100mg
 15. I seriously love your site.. Pleasant colors & theme.
  Did you make this site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my very own site
  and would love to find out where you got this from or exactly what the theme
  is called. Appreciate it!
  cbd oil what is it
  cbd oil what is it

 16. Уведомление: buy viagra from canada
 17. Чем отличается аккумулятор от батарейки? Нашел отличную статью на electrotorg.ru

 18. Heya terrific website! Does running a blog similar to this require a large amount of work?
  I’ve virtually no understanding of coding but I was hoping to start
  my own blog soon. Anyhow, should you have any ideas or techniques for new blog owners please
  share. I understand this is off subject but I simply wanted
  to ask. Thanks a lot!
  hemp seeds oil benefits

 19. Having read this I believed it was extremely informative.
  I appreciate you finding the time and energy to put this
  short article together. I once again find myself personally spending a
  significant amount of time both reading and leaving comments.

  But so what, it was still worth it!
  cbd oil paypal checkout

 20. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious
  about your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to trade techniques with other folks, why
  not shoot me an e-mail if interested.
  thc cbd ratio

 21. I have been surfing online more than three hours today,
  yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good
  content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

  cbd oil throat cancer

 22. Hello just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your article seem to be running off the screen in Firefox.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The design and style look great though! Hope you get the issue solved soon. Cheers
  minted leaf hemp oil extract

 23. I抎 should test with you here. Which isn’t one thing I normally do! I take pleasure in reading a submit that can make folks think. Also, thanks for allowing me to comment!

 24. I simply wanted to make a remark to be able to appreciate you for all the amazing tactics you are writing at this website. My time intensive internet look up has at the end of the day been rewarded with high-quality facts and strategies to talk about with my companions. I ‘d admit that most of us visitors actually are definitely blessed to dwell in a perfect network with many awesome people with valuable hints. I feel very grateful to have seen the site and look forward to some more enjoyable times reading here. Thank you again for everything.

 25. Thanks for all your efforts on this site. Gloria really likes conducting research and it is easy to see why. Most people know all concerning the dynamic way you provide valuable information through the website and therefore invigorate contribution from people on the area so our own simple princess has always been becoming educated a whole lot. Have fun with the remaining portion of the year. You’re the one carrying out a brilliant job.

 26. I am glad for writing to make you know of the perfect experience my friend’s princess went through reading through your webblog. She picked up so many issues, most notably what it’s like to possess an excellent giving spirit to get many others without difficulty master chosen complex things. You truly did more than our own expectations. Thanks for producing those precious, trustworthy, educational and in addition cool tips on the topic to Julie.

 27. Thank you for all your efforts on this web site. Ellie enjoys conducting investigation and it’s obvious why. Most people notice all concerning the lively manner you deliver insightful strategies by means of your web blog and as well as welcome response from other ones on this subject so our child is certainly understanding a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You have been carrying out a really good job.

 28. Thank you so much for giving everyone an extremely marvellous possiblity to read articles and blog posts from this site. It’s usually very nice and packed with fun for me personally and my office friends to search your website more than thrice in one week to see the fresh secrets you will have. And indeed, we’re at all times fascinated concerning the outstanding hints served by you. Certain 4 facts in this posting are absolutely the finest I’ve ever had.

 29. I as well as my guys were found to be reading through the excellent pointers on your web page and then suddenly I had an awful suspicion I had not thanked you for those secrets. My young boys are already consequently glad to read through all of them and have now without a doubt been making the most of those things. Many thanks for truly being so accommodating and then for opting for some decent areas most people are really desperate to discover. My personal honest regret for not expressing appreciation to earlier.

 30. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and am anxious about switching to
  another platform. I have heard great things about
  blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it?

  Any kind of help would be greatly appreciated!
  what can you use for baby acne
  what can you use for baby acne

 31. It is appropriate time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy.
  I have read this post and if I could I desire to counsel you few interesting issues or suggestions.
  Maybe you could write subsequent articles regarding this article.
  I want to read even more issues about it!

 32. Hi would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say
  this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting
  provider at a fair price? Many thanks, I appreciate it!

 33. Greetings I am so thrilled I found your weblog, I really
  found you by mistake, while I was browsing on Digg for something else,
  Anyways I am here now and would just like to say thanks a lot for a fantastic post
  and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
  look over it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic b.

  research paper order
  https://firstwritingpaper645.blogspot.com/2019/10/reading-and-thought-essay-example.html

 34. Ce sont des petits cochons nains, aussi appelés cochons miniatures. Les vrais cochons miniatures sont très rares dans le monde.

  À maturité, ils seront environ de la grosseur d’un chien de taille moyenne, style petit Bulldog. Détrompez-vous, ce ne sont PAS des cochons vietnamiens qui eux pèsent plus ou moins 120 lbs. Les nôtres se gardent dans la maison, vont à la litière, ne perdent pas de poils, sont non-allergènes et sont encore plus intelligents qu’un chien. Ils ne dégagent pas d’odeur, puisqu’ils n’ont pas de glandes sudoripares. Ils sont nourris à la moulée et aux fruits et légumes..

  Cochon miniature

 35. Definitely believe that which you said. Your favourite reason appeared too be
  at thhe web the simplest thing to be aware of.
  I saay to you, I definitely get annoyed whilst people consider
  issues that they plainly do not unnderstand about.
  You controlped to hit the nail upon the highest and also outlined out the entire thing without
  having side effect , folkis could tak a signal. Will
  likely be back to get more. Thank you
  writing service
  https://helpwriting.info

 36. Hi there just wanted to give you a brief heads up and let
  you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I
  think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

  dissertation writer
  https://buyessayscc.com/

 37. All Indian counterparts meet high international standards.
  At the same time, a folded system of tymanid baikalids was formed, which corresponds to regional dissent in the sole of the Vend sediments, characteristic of the eastern part of the Eastern European and southern Siberian platforms.
  10, worldwide cause tadalafil fda — distinction.

 38. Уведомление: buy cialis
 39. A solution like VigRX Plus is an easy, discreet way to achieve the male enhancement results you re looking for, without spending time, counting, sleep, manual, or cumbersome equipment.
  That actually has turned out not to be the case for most women.
  Viagra s the best known because it was the first to market, but that doesn t necessarily mean it s more effective than the others.

 40. There have not been enough studies on women taking Viagra to be sure of its positive effects.
  How Does Female Viagra Work.
  Pregabalin is processed quickly by the kidneys and stays in your system approximately 33 hours, depending on a variety of personal factors.

 41. The substance sildenafil should not be used above this norm.
  But from the fast food, soda, beer should be abandoned.
  Contained in Viagra and in all its generics.

 42. Too often, Hoffmann said, women are trained to see any physical contact from their partners as an initiation for sexual contact, which, she said, cuts intimacy off at its knees.
  Believed pde5 the for as and use is difficulties acid arthralgia asleep, vardenafil icos wide.
  Serious side effects are rare and happen in less than 1 in 1,000 people.

 43. Flomax blocks chemicals in the muscle cells of the penis to relax, which results in the ability to urinate.
  Side effects and overdose.
  That s exactly why many call Cialis the weekend pill you can just pop it on Friday night and have some serious fun all the way into late Sunday.

 44. For losing weight, gaining muscle, and lowering your risk of prostate cancer.
  This opens the way for drug companies to pressure the FDA through public relations campaigns to approve more bad drugs It s bad news for rational drug approval, Adriane Fugh-Berman, a pharmacology professor and director of PharmedOut told the Washington Post.
  It is believed to have the ability to treat many health conditions, including erectile dysfunction.

 45. Neurosis or depression.
  Caveats and warnings Viagra is safe to take in combination with many other drugs, especially the common recreational drugs, but it should be noted that Apr 1, 2010 Overall, recreational use of EDMs was associated with sexual risk behaviors and ED sildenafil Viagra , tadalafil Cialis , and vardenafil Levitra.
  31 Buy Now 48 pills 108.

 46. Even the best Viagra analogues for women can cause an allergic reaction due to individual intolerance.
  Sildenafil 100 mg film-coated tablets.
  After scandalous, but still not pornographic children about the sexual life of teenagers director Larry Clark did not calm down and filmed Ken Park again about teenagers, in which forced his characters to enter the territory of the Kunnilingus,, masturbation, group sex and other intricately simulated things shown close-up.

 47. Long periods of erection can cause penile tissue damage and this, in the worst cases, could lead to the complete loss of sexual potency 2.
  You could also say that the human male has seven sexual ages, marked by a gradual decline in activity.
  Remember how well you slept the night before.

 48. There is nothing more to hide in, hold me stronger.
  Roman Viagra Review, Libido.
  But there was unfruitful embroil phzer and viagra lawsuits stridently wheezingly nonadhesive than.

 49. sildenafil, reported non-anterior anterior ischemic neuropathy of the optic nerve nepen disease — a rare disease and a cause of reduced or loss of vision.
  However Pfizer, the manufacturers of this drug, only make Viagra for men.
  The production capacity of the drug-producing companies is located in India.

 50. Third, the drug has been in use for decades and its safety profile is well known.
  By the 1990s in early trials of the drug, researchers noticed an interesting side effect an increase in erections.
  In addition, experts argue over how well Addyi actually works.

 51. Vita price for the drug 730 rubles.
  The cost of courier delivery is 250 rubles.
  Viagra gel; Male Favorite capsules; Vizarsin; Maxig; Silafil; Dynamicso; Vigland; Tornetis; Olmax Strong.

 52. Because there are so many options, here are some things to consider when picking a multivitamin.
  If you want to save a lot without losing quality, you need to look for a cure on the web.
  99 flat rate for shipping of purchases.

 53. The fact that sex can not be simulated, no one even thinks.
  The effect of generic Sialis 20 mg is completely similar to a patented drug.
  Translation is unconorodful.

 54. It can be taken to treat impotence of any severity.
  The main secret of the high effectiveness of the drug sildenafil citrate.
  I fell in love with You Burning Eyes Song.

 55. hi!,I love your writing very much! percentage we communicate extra about your article on AOL? I require an expert on this house to solve my problem. Maybe that is you! Taking a look forward to see you. |

 56. Viagra Viagra belongs to a group of drugs that hold up enzymes called phosphodieesterases.
  On the one hand, there is nothing to prevent you from calling or writing to find out how the task is.
  Do not The flight did not move, and did not take the sixth step, because this time the small black hole has been filled, wipe, this is the five step anger value is full, this power is too thick.

 57. The tablets will help to cope with the menopause period without consequences; underwent surgery to remove the uterus.
  According to the results of the inspection in December 2019, the website how-much-does-viagra-cost.
  The drug is only prescribed for men and it is not for women and children.

 58. More about the difference between Viagra and Viagra Connect.
  The key to success in the intimate sphere is very simple.
  Unlike Viagra, where you need to consult a doctor to get a prescription for Viagra, Viagra connect is available over the counter.

 59. These drugs are of the highest quality and are no different from their basic prototype from Pfizer, as they use the same technology and the same raw materials.
  It is better to refuse to take Generic sildenafil if you have problems with your heart, kidneys or blood vessels.
  but generic viagra without cyalis generic lowest price viagra a percription had pals sure generic viagra without a percription did.

 60. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this brilliant blog!
  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my
  Google account. I look forward to new updates and will talk
  about this website with my Facebook group. Talk soon!